Igloo Studio S. z o.o. realizuje projekt:

Opracowanie technologii laserowego systemu skanowania przestrzeni z wizualizacją 2D i 3D"

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, laserowego systemu skanowania przestrzeni z wizualizacją 2D i 3D,  o znacząco poprawionych właściwościach użytkowych  i funkcjonalnych. Najważniejszym rezultatem, który spółka planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu jest innowacja produktowa. Rezultat projektu zostanie wykorzystany poprzez wdrożenie w działalności gospodarczej w postaci sprzedaży za pomocą kanałów obejmujących firmy prowadzące działalność w ramach segmentu branży architektonicznej. Spółka odniesie dzięki wdrożeniu rezultatu projektu w działalności gospodarczej szereg korzyści.

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.02-14-0299/20-00

Całkowita wartość projektu: 487 326,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 336 770,00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP